Zarządzanie

UPS publikuje pozytywne prognozy na rok 2018

2 lutego 2018

Spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała wyniki za czwarty kwartał 2017 r.

Osiągnięcie zysku na akcję za 2017 r. na poziomie zgodnym z założeniami było możliwe dzięki wyjątkowo wysokim wzrostom przychodów oraz marż, dodatkowo wspieranym korzyściami płynącymi z inwestycji w sieć logistyczną i inicjatyw w zakresie portfela usług – powiedział David Abney, prezes i dyrektor generalny UPS. – W 2017 r. odnotowaliśmy istotny postęp w ramach kluczowych inwestycji służących zwiększeniu obsługiwanego wolumenu. Dynamika naszego dotychczasowego rozwoju, inicjatywy usprawniające sieć oraz impuls gospodarczy wynikający z amerykańskiej ustawy o redukcji podatków i zatrudnieniu (Tax Cuts and Jobs Act) będą sprzyjać dalszemu rozwojowi spółki w 2018 r. i w latach następnych. Zamierzamy uruchomić znaczne zasoby, które przyspieszą tempo inwestycji w sieć logistyczną i stworzą nowe możliwości dla naszych pracowników.

 

Skonsolidowane wyniki

 

IV kw. 2017

Wartość skorygowana

IV kw. 2017

 

IV kw. 2016

Wartość skorygowana

IV kw. 2016

Przychody ze sprzedaży 18 829 mln USD 16 931 mln USD
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 494 mln USD 2 294 mln USD (428) mln USD 2 223 mln USD
Rozwodniony zysk (strata) na akcję $1,27 $1,67 $(0,27) $1,63

 

Wyniki za IV kw. 2017 r. sporządzone zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości GAAP uwzględniają pozytywny wpływ ustawy o redukcji podatków i zatrudnieniu na zysk na akcję w wysokości 0,30 USD. Wyniki uwzględniają również wpływ niepieniężnego odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej w wysokości 800 mln USD przed opodatkowaniem, którego efektem był odpis po opodatkowaniu w kwocie 0,70 USD na akcję rozwodnioną. W analogicznym okresie poprzedniego roku, UPS zanotowała odpis niepieniężny po opodatkowaniu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej w kwocie 1,90 USD na akcję rozwodnioną.

Sumaryczne dane spółki za czwarty kwartał 2017 r.:

 • Przychody wzrosły o 11,2%, a po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych o 10,9%.
 • Rozwodniony zysk na akcję za czwarty kwartał 2017 r. wyniósł 1,27 USD, natomiast skorygowany rozwodniony zysk na akcję osiągnął poziom 1,67 USD.
 • W omawianym kwartale spółka dostarczyła 1,5 mld przesyłek, czyli o 5,7% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
 • Rekordowy wolumen przesyłek w sezonie świątecznym na poziomie 762 mln, znacznie powyżej poziomu odnotowanego w ubiegłym roku i poziomu planowanego.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

W segmencie przesyłek krajowych realizowane są przekształcenia sieci logistycznej w celu pełnego wykorzystania zmian strukturalnych na rynku sprzedaży bezpośredniej do konsumentów. Popyt na usługi UPS w obszarze przesyłek lądowych wzrósł w czwartym kwartale, przekładając się na zwiększenie wolumenu o 5,7% i przychodów o 9,3%. W segmencie przesyłek lotniczych premium Next Day Air wzrost wolumenu utrzymał się na wysokim poziomie 4,9% ze względu na preferencje klientów, którzy wybierali szybsze opcje dostawy. Wynik na poziomie zysku netto został jednak obciążony dodatkowymi kosztami operacyjnymi generowanymi w szczycie sezonu ze względu na skokowy wzrost wolumenów w okresie wzmożonej sprzedaży internetowej, oraz krótkoterminowymi kosztami inwestycji w obszarze zdolności przewozowych, które nie zostały jeszcze uruchomione.

 

 

 

IV kw. 2017

Wartość skorygowana

IV kw. 2017

 

IV kw. 2016

Wartość skorygowana

IV kw. 2016

Przychody ze sprzedaży 11 835 mln USD 10 913 mln USD
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 627 mln USD 1 264 mln USD (570) mln USD 1 338 mln USD

 

Dane segmentu przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych za czwarty kwartał 2017 r.:

 • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 922 mln USD, czyli o 8,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, dzięki zwiększonej sprzedaży przesyłek lotniczych Deferred Air oraz przesyłek lądowych.
 • Przychody w przeliczeniu na jedną przesyłkę wzrosły o 2,9% za sprawą wyższych stawek bazowych i dopłat paliwowych, które skompensowały niekorzystne zmiany w strukturze klientów i oferty produktowej.
 • Skokowy wzrost wolumenu przesyłek przewyższający zdolności przewozowe spółki w okresie wzmożonej sprzedaży przez Internet skutkował wzrostem kosztów operacyjnych o 125 mln USD.
 • Uruchomienie obsługi w soboty przyczyniło się do zwiększenia elastyczności i zdolności przewozowych w trakcie kwartału.
 • Zysk z działalności operacyjnej uwzględnia dodatkowe koszty inwestycji w nowe technologie, rozwiązania dla klientów i automatyzację procesów w wysokości około 60 mln USD.
 • Skorygowany zysk z działalności operacyjnej nie uwzględnia odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej

Segment przesyłek międzynarodowych

– W segmencie operacji międzynarodowych omawiany okres był czwartym z kolei kwartałem dwucyfrowego wzrostu wolumenu przesyłek eksportowych – powiedział Abney. – W połączeniu z realizowaną przez nas strategią rozwoju i inwestycjami dokonanymi w ciągu ostatnich trzech i pół roku, przyniosło to efekty powyżej oczekiwań.

 

 

IV kw. 2017

Wartość skorygowana

IV kw. 2017

 

IV kw. 2016

Wartość skorygowana

IV kw. 2016

Przychody ze sprzedaży 3 753 mln USD 3 335 mln USD
Zysk z działalności operacyjnej 725 mln USD 760 mln USD 281 mln USD 706 mln USD

 

Dane segmentu przesyłek międzynarodowych za czwarty kwartał 2017 r.:

 • Segment wygenerował wzrost przychodów o 13%, głównie dzięki produktom ekspresowym.
 • Dzienny wolumen przesyłek eksportowych wzrósł o 16%, do czego przyczyniły się wyniki wszystkich regionów.
 • Zysk z działalności operacyjnej za czwarty kwartał 2017 r. wyniósł 725 mln USD, a skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 7,6% do kwoty 760 mln USD, za sprawą wyższej dynamiki sprzedaży i wzrostu marż.
 • Skorygowany zysk z działalności operacyjnej nie uwzględnia odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej.
 • Zysk z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych wzrósł o 19%, według wartości skorygowanych.

 Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów

Wyniki segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów za czwarty kwartał oraz cały rok 2017 osiągnęły rekordowy poziom, przy dwucyfrowym tempie wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży jak i skorygowanego zysku operacyjnego. Poprawa koniunktury na rynku w połączeniu z działaniami służącymi poprawie jakości przychodów i redukcji kosztów strukturalnych przyniosły dobre efekty.

 

IV kw. 2017 Wartość skorygowana

IV kw. 2017

IV kw. 2016 Wartość skorygowana

IV kw. 2016

Przychody ze sprzedaży 3 241 mln USD 2 683 mln USD
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 142 mln USD 270 mln USD (139) mln USD 179 mln USD

Dane segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów za czwarty kwartał 2017 r.:

 • Przychody wzrosły o 21% w porównaniu z czwartym kwartałem 2016 r. dzięki pogłębieniu współpracy z preferowanymi klientami, intensyfikacji działań w zakresie zarządzania przychodami oraz poprawie warunków rynkowych.
 • Do wzrostu przychodów przyczyniło się zwiększenie tonażu przesyłek w spedycji i transporcie frachtowym UPS oraz przesyłek obsługiwanych przez Coyote Logistics.
 • Zysk z działalności operacyjnej za czwarty kwartał 2017 r.: 142 mln USD; skorygowany zysk z działalności operacyjnej: 270 mln USD.
 • Skorygowany zysk z działalności operacyjnej nie uwzględnia odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej.

Wyniki skonsolidowane za 2017 r.

 • W analizowanym okresie odnotowano wzrost przychodów ogółem o 8,2%, do poziomu 65,9 mld USD, wynikający z wyższego wolumenu przesyłek oraz poprawy marż.
 • Rozwodniony zysk na akcję za 2017 r.: 5,61 USD; skorygowany rozwodniony zysk na akcję za 2017 r.: 6,01 USD.
 • Skorygowany rozwodniony zysk na akcję nie uwzględnia wpływu odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej ani korzyści w podatku dochodowym wynikających z ustawy o redukcji podatków i zatrudnieniu.
 • W ciągu roku UPS poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 5,2 mld USD.
 • Spółka wypłaciła dywidendę w kwocie 2,9 mld USD, co oznacza wzrost o 6,4% na akcję w porównaniu z rokiem ubiegłym.
 • Jednocześnie dokonano wykupu 16,1 mln sztuk akcji własnych za kwotę ok. 1,8 mld USD.

Perspektywy

Spółka przedstawia prognozę wyników według wartości skorygowanych, zgodnie ze standardami innymi niż amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP), ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji do wartości rynkowej wyceny programów świadczeń emerytalnych, jak również innych nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby ujęte w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości i mogą stanowić ich istotną pozycję.

– Nasze możliwości rozwoju przedstawiają się coraz lepiej – powiedział Richard Peretz, dyrektor finansowy UPS. – Dobre perspektywy gospodarcze oraz wysoki poziom zwrotu z zainwestowanego przez UPS kapitału tworzą wyjątkową okazję do wykreowania dodatkowej długoterminowej wartości poprzez zwiększenie inwestycji kapitałowych. Inwestycje te umożliwiają UPS realizację przyjętej strategii i sprawiają, że jesteśmy dobrze przygotowani na 2018 rok i kolejne lata.

 • UPS przewiduje, że skorygowany rozwodniony zysk na akcję za 2018 r. wyniesie od 7,03 USD do 7,37 USD. Przedział ten uwzględnia niekorzystny wpływ dodatkowych kosztów z tytułu programów świadczeń emerytalnych przed opodatkowaniem w wysokości 200 mln USD, wynikających z obniżenia stopy dyskonta.
 • Prognoza wyników uwzględnia korzyści w podatku dochodowym wynikające z ustawy o redukcji podatków i zatrudnieniu, które zwiększą dochód netto i przepływy pieniężne.
 • Planowane nakłady inwestycyjne w wysokości między 6,5 mld USD a 7,0 mld USD mają być przeznaczone głównie na inwestycje w nowe technologie, samoloty i automatyzację procesów.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Z wyłączeniem zamieszczonych powyżej informacji historycznych, stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu pkt. 27A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933) oraz pkt. 21E Amerykańskiej Ustawy o Giełdach Papierów Wartościowych z 1934 r. (Securities Exchange Act of 1934). Tego rodzaju stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia wyrażające zamiary, przekonania bądź aktualne oczekiwania UPS i kierownictwa spółki dotyczące kierunków jej rozwoju strategicznego, perspektyw oraz przyszłych wyników, niosą z sobą pewien element ryzyka i niepewności.

Pewne czynniki mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą istotnie odbiegać od wyników przedstawionych w powyższych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują uwarunkowania ekonomiczne i inne warunki panujące na rynkach, na których spółka prowadzi działalność, regulacje rządowe, konkurencję branżową, negocjowanie i zatwierdzanie umów pracowniczych, strajki, przestoje i spowolnienia pracy, zmiany cen paliwa lotniczego i samochodowego, cykliczne i sezonowe zmiany wyników operacyjnych spółki oraz inne ryzyka omówione w formularzu 10-K i innych dokumentach złożonych przez spółkę do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, które to omówienie jest włączone do niniejszej informacji prasowej przez odniesienie.

Uzgodnienie wskaźników finansowych obliczanych według U.S. GAAP ze wskaźnikami obliczonymi zgodnie z innymi standardami rachunkowości

Informacje finansowe sporządzone zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości („U.S. GAAP”) uzupełniamy dodatkowo o pozycje finansowe obliczone według innych standardów rachunkowości, takie jak „skorygowany” zysk operacyjny, marża operacyjna, zysk brutto, zysk netto, czy zysk na akcję. Odpowiadające im wskaźniki obliczone zgodnie z U.S. GAAP określane są również jako „wykazane” lub „nieskorygowane”. Dodatkowo wykazujemy również wolne przepływy pieniężne oraz wartość przychodów i przychodów na przesyłkę po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych.

W naszej ocenie powyższe wskaźniki obliczone według standardów innych niż U.S. GAAP są źródłem dodatkowych istotnych informacji, które mogą być pomocne dla odbiorców naszych sprawozdań finansowych w zrozumieniu wyników finansowych oraz w ocenie wyników bieżącej działalności UPS, ponieważ nie obejmują one pozycji niereprezentatywnych dla prowadzonej przez nas działalności lub z nią niezwiązanych, oraz mogą stanowić podstawę analizy trendów zachodzących w poszczególnych obszarach naszej działalności. Wskaźniki obliczone według standardów innych niż U.S. GAAP wykorzystywane są przez kierownictwo spółki przy podejmowaniu decyzji finansowych i operacyjnych oraz w planowaniu. Ponadto niektóre z nich służą ustalaniu wysokości wynagrodzenia motywacyjnego.

Pozycje obliczone według standardów innych niż U.S. GAAP nie powinny być traktowane jako alternatywne źródło informacji, lecz jako uzupełnienie wykazanych wyników obliczonych zgodnie z U.S. GAAP. Informacje finansowe spółki sporządzone według standardów innych niż U.S. GAAP nie stanowią wyczerpującej podstawy rachunkowości. Mogą zatem nie być porównywalne z pozycjami o podobnych nazwach wykazywanymi przez inne podmioty.

Aktualizacja wyceny programów świadczeń emerytalnych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia do wartości rynkowej

Zmiany wartości godziwej aktywów programów oraz zyski i straty aktuarialne netto powyżej progu 10% dla zobowiązań z tytułu zakładowych programów świadczeń emerytalnych i świadczeń po okresie zatrudnienia są rozpoznawane na bieżąco w ramach okresowych kosztów świadczeń netto. Prezentacja zysku z działalności operacyjnej, marży operacyjnej, zysku brutto, zysku netto i zysku na akcję jest uzupełniana o podobne pozycje obliczone według standardów innych niż U.S. GAAP, nieuwzględniające wpływu tej części okresowych kosztów świadczeń netto, która dotyczy zysków/strat rozpoznanych powyżej progu 10%, i odnośnego efektu podatkowego.

Takie skorygowane okresowe koszty świadczeń netto są porównywalne z kosztami programów określonych świadczeń wykazanych w raportach kwartalnych sporządzonych zgodnie z U.S. GAAP i odzwierciedlają założenia dotyczące oczekiwanej stopy zwrotu z aktywów programów (2 580 mln USD w 2016 r. i 2 567 mln USD w 2015 r.) oraz wysokość stopy dyskontowej zastosowanej do ustalenia wysokości okresowych kosztów świadczeń netto (nieskorygowane okresowe koszty świadczeń netto odzwierciedlają faktyczną wysokość zwrotu z aktywów programów (1 846 mln USD w 2016 r. i 110 mln USD w 2015 r.) oraz stopę dyskontową zastosowaną do oszacowania przewidywanej wysokości zobowiązań z tytułu świadczeń). Naszym zdaniem skorygowane okresowe koszty świadczeń netto stanowią ważną informację dodatkową, odzwierciedlającą przewidywany długoterminowy koszt prowadzonych przez spółkę programów określonych świadczeń, i są poziomem odniesienia dla historycznych trendów w zakresie kosztów określonych świadczeń, które mogą służyć do porównania wyników finansowych w poszczególnych latach bez uwzględniania krótkoterminowych efektów zmian poziomu rynkowych stóp procentowych, cen akcji i innych podobnych czynników.

Skutki uwzględnienia odroczonego podatku dochodowego od wyceny do wartości rynkowej programów świadczeń emerytalnych i świadczeń po okresie zatrudnienia obliczane są jako iloczyn wysokości korekt wyceny i ustawowych stawek podatku obowiązujących w danej jurysdykcji podatkowej, w tym amerykańskiej jurysdykcji federalnej, poszczególnych jurysdykcjach stanowych i jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi. Ustawowa stawka opodatkowania w 2016 r. wynosiła średnio 36,9%, a w 2015 r. 33,1%.

Średnia ważona liczba akcji pozostających w obrocie oraz rozwodniony zysk na akcję

Przy obliczaniu średniej ważonej liczby akcji pozostających w obrocie oraz rozwodnionego zysku na akcję za ostatni kwartał 2016 r. pominięto wynagrodzenia motywacyjne, ponieważ nie powodują one rozwodnienia wobec straty netto wykazanej przez spółkę. Skorygowany rozwodniony zysk na akcję za ten okres uwzględnia jednak efekt rozwodnienia akcji, ponieważ spółka wykazuje skorygowany zysk netto bez uwzględnienia odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia do wartości rynkowej.

 Wartość przychodów oraz przychodów na przesyłkę po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych

 Spółka uzupełnia dane dotyczące wartości przychodów oraz przychodów na przesyłkę wskaźnikami obliczonymi według standardów innych niż U.S. GAAP, które wyłączają wpływ różnic kursowych i transakcji zabezpieczających w ujęciu okres do okresu. W naszej ocenie wykazywanie przez UPS wartości przychodów oraz przychodów na przesyłkę po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych umożliwia odbiorcom naszych sprawozdań finansowych lepszą analizę trendów wzrostowych w odniesieniu do naszych usług i wyników. Spółka dokonuje oceny wyników w segmencie przesyłek międzynarodowych po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych.

UPS oblicza wartość przychodów oraz wartość przychodów na przesyłkę po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych mnożąc wyrażoną w dolarach amerykańskich wartość przychodów i przychodów na przesyłkę za poprzedni okres przez średnie kursy wymiany walut za poprzedni okres, w celu uzyskania obu tych wartości za poprzedni okres w walutach lokalnych. Obliczone w ten sposób kwoty przychodów oraz przychodów na przesyłkę po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych za poprzedni okres wyrażone w walutach lokalnych są następnie dzielone przez odpowiednie średnie kursy wymiany walut użyte do przeliczenia sprawozdań finansowych spółki za rok bieżący. Różnica pomiędzy wyrażoną w dolarach amerykańskich wartością przychodów i przychodów na przesyłkę wykazaną za poprzedni okres a obliczoną w powyższy sposób kwotą przychodów i przychodów na przesyłkę za poprzedni okres, również wyrażoną w dolarach amerykańskich (z uwzględnieniem wpływu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem walutowym w bieżącym okresie) dodawana jest następnie do wyrażonej w dolarach amerykańskich wartości przychodów i przychodów na przesyłkę za bieżący okres, w celu uzyskania wyrażonej w dolarach amerykańskich wartości przychodów i przychodów na przesyłkę za bieżący okres po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych.

Wolne przepływy pieniężne

Spółka uzupełnia dane dotyczące wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej o wartość wolnych przepływów pieniężnych obliczoną według standardów innych niż U.S. GAAP. Uważamy, że wolne przepływy pieniężne to istotny wskaźnik wartości środków pieniężnych wypracowywanych w toku normalnej działalności, stanowiący miarę wartości dodatkowych środków pieniężnych dostępnych na inwestycje rozwojowe, spłatę zobowiązań dłużnych oraz wypłaty dla akcjonariuszy. Wolne przepływy pieniężne stanowią równowartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszonych o nakłady inwestycyjne i wpływy z tytułu zbycia środków trwałych, pomniejszoną lub powiększoną o zmiany netto stanu należności finansowych oraz wynik na pozostałej działalności inwestycyjnej.

Reconciliation of GAAP and non-GAAP Income Statement Data (in millions, except EPS amounts):

 

Three Months Ended December 31, 2017
         
  As-Reported (GAAP) Defined Benefit Plans MTM Charges Impact of TCJA As-Adjusted (non-GAAP)
Operating profit:
    U.S. Domestic Package $      627 $     637         $     – $   1,264
    International Package 725 35                – 760
    Supply Chain & Freight 142 128                – 270
       Total operating profit $   1,494 $     800         $     – $   2,294
Income Taxes $      284 $     193         $     258 $      735
Net income $   1,104 $     607         $     (258) $   1,453
Diluted earnings per share $     1.27 $    0.70         $     (0.30) $     1.67
Three Months Ended December 31, 2016
         
As-Reported (GAAP) Defined Benefit Plans MTM Charges Impact of TCJA As-Adjusted (non-GAAP)
Operating profit (loss):
    U.S. Domestic Package $   (570) $  1,908         $     – $   1,338
    International Package 281 425                – 706
    Supply Chain & Freight (139) 318                – 179
       Total operating profit $   (428) $  2,651         $     – $   2,223
Income Taxes $   (277) $     978         $     – $      701
Net income (loss) $   (239) $  1,673         $     – $   1,434
Diluted weighted avg. shares 876 5 881
Diluted earnings (loss) per share $  (0.27) $    1.90         $     – $     1.63

Note: Certain amounts may not compute due to rounding.

Reconciliation of GAAP and non-GAAP Income Statement Data (in millions, except EPS amounts):

Year Ended December 31, 2017
         
  As-Reported (GAAP) Defined Benefit Plans MTM Charges Impact of TCJA As-Adjusted (non-GAAP)
Operating profit:
    U.S. Domestic Package $   4,280 $     637         $     – $   4,917
    International Package 2,464 35                – 2,499
    Supply Chain & Freight 785 128                – 913
       Total operating profit $   7,529 $     800         $     – $   8,329
Income Taxes $   2,238 $     193         $     258 $   2,689
Net income $   4,910 $     607         $     (258) $   5,259
Diluted earnings per share $     5.61 $    0.69         $     (0.29) $     6.01
Year Ended December 31, 2016
         
As-Reported (GAAP) Defined Benefit Plans MTM Charges Impact of TCJA As-Adjusted (non-GAAP)
Operating profit:
    U.S. Domestic Package $   3,017 $  1,908         $     – $   4,925
    International Package 2,044 425                – 2,469
    Supply Chain & Freight 406 318                – 724
       Total operating profit $   5,467 $  2,651         $     – $   8,118
Income Taxes $   1,705 $     978         $     – $   2,683
Net income $   3,431 $  1,673         $     – $   5,104
Diluted earnings per share $     3.87 $    1.88         $     – $     5.75

Note: Certain amounts may not compute due to rounding.

Reconciliation of GAAP and non-GAAP Revenue, Revenue Per Piece and As-Adjusted Currency Neutral Operating Profit

(in millions, except Per Piece amounts):

Three Months Ended December 31
       
2017 As-Reported (GAAP) 2016 As-Reported (GAAP) % Change (GAAP) Currency Impact 2017

Currency-Neutral (non-GAAP)

% Change (non-GAAP)
Average Revenue Per Piece:
    International Package:
       Domestic $    6.31 $    5.57 13.3% $(0.45) $    5.86 5.2%
       Export 28.50 29.50 -3.4% 0.28 28.78 -2.4%
          Total International Package $  16.57 $  15.90 4.2% $(0.12) $  16.45 3.5%
   Consolidated $  10.19 $   9.85 3.5% $(0.02) $  10.17 3.2%
 
Revenue:
    U.S. Domestic Package $  11,835 $  10,913 8.4%          $      – $  11,835 8.4%
    International Package 3,753 3,335 12.5% (27) 3,726 11.7%
    Supply Chain & Freight 3,241 2,683 20.8% (25) 3,216 19.9%
       Total revenue $  18,829 $  16,931 11.2% $   (52) $  18,777 10.9%
   

 

 

2017 As-Adjusted  

(non-GAAP)       

 

 

 

2016 As-Adjusted  

(non-GAAP)       

 

 

 

 

% Change (non-GAAP)

Currency Impact 2017

As-Adjusted Currency-Neutral (non-GAAP)

% Change (non-GAAP)
As-Adjusted Operating Profit:
    U.S. Domestic Package $  1,264 $  1,338 -5.5%          $      – $  1,264 -5.5%
    International Package 760 706 7.6% 80 840 19.0%
    Supply Chain & Freight 270 179 50.8%       1 271 51.4%
       Total operating profit $  2,294 $  2,223 3.2% $      81 $  2,375 6.8%

 

Reconciliation of GAAP and non-GAAP Revenue, Revenue Per Piece and As-Adjusted Currency Neutral Operating Profit

(in millions, except Per Piece amounts):

Year Ended December 31
       
2017 As-Reported (GAAP) 2016 As-Reported (GAAP) % Change (GAAP) Currency Impact 2017

Currency-Neutral (non-GAAP)

% Change (non-GAAP)
Average Revenue Per Piece:
    International Package:
       Domestic $    6.08 $    5.85 3.9% $(0.03) $    6.05 3.4%
       Export 28.69 30.38 -5.6% 0.95 29.64 -2.4%
          Total International Package $  16.22 $  16.29 -0.4% $  0.41 $  16.63 2.1%
   Consolidated $  10.53 $  10.30 2.2% $  0.06 $  10.59 2.8%
 
Revenue:
    U.S. Domestic Package $  40,764 $  38,301 6.4%          $      – $  40,764 6.4%
    International Package 13,338 12,350 8.0% 325 13,663 10.6%
    Supply Chain & Freight 11,770 10,255 14.8% (10) 11,760 14.7%
       Total revenue $  65,872 $  60,906 8.2% $    315 $  66,187 8.7%

 

   

 

 

2017 As-Adjusted  

(non-GAAP)       

 

 

 

2016 As-Adjusted  

(non-GAAP)       

 

 

 

 

% Change (non-GAAP)

Currency Impact 2017

As-Adjusted Currency-Neutral (non-GAAP)

% Change (non-GAAP)
As-Adjusted Operating Profit:
    U.S. Domestic Package $  4,917 $  4,925 -0.2%          $      – $  4,917 -0.2%
    International Package 2,499 2,469 1.2% 375 2,874 16.4%
    Supply Chain & Freight 913 724 26.1% 2 915 26.4%
       Total operating profit $  8,329 $  8,118 2.6% $  377 $  8,706 7.2%

Reconciliation of GAAP and non-GAAP Liquidity Measures (in millions)

Year Ended December 31
 
Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
 
2017
Cash flows from operating activities $     1,479
Cash flows used in investing activities (4,975)
Cash flows from financing activities 3,287
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 53
Net (decrease) in cash and cash equivalents $      (156)
 
Reconciliation of Free Cash Flow (non-GAAP)
 
2017
Cash flows from operating activities (GAAP) $     1,479
Capital expenditures (5,227)
Proceeds from disposals of PP&E 24
Net change in finance receivables 5
Other investing activities 1
   Free cash flow (non-GAAP) $   (3,718)
Discretionary pension contributions 7,291
   Free cash flow, excluding discretionary pension contributions (non-GAAP) $     3,573

 

Źródło: UPS