Prawo

Ustawa o SSE sprzyja magazynom

26 kwietnia 2018

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowe regulacje co do pomocy publicznej i Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Nowe rozwiązania mają przyciągnąć inwestycje o wartości ponad 2,5 mld PLN już w pierwszym roku obowiązywania przepisów. W perspektywie 10-letniej powinny przyczynić się do utworzenia 200 000 miejsc pracy. Wspomogą też logistykę, umożliwiając powstawanie magazynów w tańszych lokalizacjach o wysokim potencjale logistycznym.

Ubieganie się o pomoc w ramach SSE możliwe będzie w całej Polsce (na terenach, gdzie można prowadzić działalność gospodarczą), bez względu na lokalizację projektu. Oznacza to ograniczenie procedur związanych z rozszerzaniem granic SSE gdy inwestor chce zainwestować poza terenami takich stref. Obecne SSE będą działać do końca 2026 roku.

Główną formą pomocy publicznej będzie zwolnienie nowych inwestycji z podatku dochodowego, w ramach pomocy regionalnej. Nadal będą więc obowiązywać stare zasady udzielania pomocy publicznej, w zależności od regionu Polski.

Zezwolenie na działalność w SSE będzie zastąpione decyzją o wsparciu. Będzie ona udzielana przez spółkę zarządzającą SSE, w ramach uprawnień od Ministerstwa Rozwoju, po ocenie projektu inwestycyjnego. Ustawa nie precyzuje jeszcze procedury ubiegania się o decyzję, jednak nie wydaje się, żeby zasadniczo różniła się ona od obecnej procedury uzyskania zezwolenia strefowego.

Kolejną zmianą będzie wprowadzenie kryteriów ilościowych i jakościowych oceny projektu, które inwestor starający się o decyzję o wsparciu będzie musiał spełnić. Kryteria ilościowe pokazują, że wspierane zostaną obszary kraju o wysokim bezrobociu. Oferowane będą też obniżki wymagań dla małych i średnich przedsiębiorstw, co wpłynie na ich rozwój.

Analiza kryteriów jakościowych pokazuje, że pomoc publiczna w mniejszym stopniu będzie kierowana na ograniczanie bezrobocia strukturalnego. Nacisk został położony na premiowanie przedsięwzięć innowacyjnych, kreowanie wyspecjalizowanych miejsc pracy i wspieranie badań i rozwoju.

Zmianie ulega też czas, na który udziela się decyzji o wsparciu. Nie będzie ona uzależniona od terminu, na jaki została ustanowiona SSE, a inwestor otrzyma zwolnienie podatkowe na okres średnio od 10 do 15 lat, zależnie od lokalizacji inwestycji.

Celem ustawy jest zwiększenie oferty atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, co przełoży się na rozwój rynku przemysłowo-magazynowego w Polsce. Parki magazynowe będą powstawać w nowych, tańszych lokalizacjach, co pozwoli na obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw. Firmy będą częściej zlecały budowę bardziej zaawansowanych technologicznie obiektów (typu BTS, dostosowanych do indywidualnych wymagań najemcy).

Rozszerzenie obszarów, na których przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o pomoc publiczną, pozwoli na optymalizację kosztową działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i zwiększenie dostępności kluczowych dla danej działalności zasobów. W konsekwencji może to prowadzić do wzrostu zainteresowania inwestorów nowymi lokalizacjami w Polsce.

Z drugiej strony inwestorzy, którzy ze względu na specyfikę swojej działalności, mają ograniczony wybór lokalizacji nowego przedsięwzięcia, będą mogli konkurować o pomoc publiczną w miejscach dotąd znajdujących się poza granicami SSE. Doprowadzi to do zwiększenia obrotów gruntami prywatnymi oraz powstawania centrów przemysłowych w regionach o wysokim potencjale logistycznym i operacyjnym.

Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionu Pomorskiego w firmie Cresa Polska

red. AM