Zarządzanie

Wskaźnik Menedżerów Logistyki: Najsłabszy wzrost produkcji od prawie dwóch lat

10 września 2018

Według najnowszych danych PMI®, w sierpniu zarejestrowano spowolnienie w polskim sektorze przemysłowym. Po uwzględnieniu czynników sezonowych tempo ogólnej poprawy warunków gospodarczych było najwolniejsze od prawie dwóch lat, co było odzwiercieleniem wolniejszego wzrostu produkcji, liczby nowych zamówień oraz zatrudnienia.

Co istotne, tempo spadku liczby nowych zamówień eksportowych było najszybsze od lipca 2014 roku. Skurczyła się liczba zaległości produkcyjnych, co spowodowało nagromadzenie się zapasów wyrobów gotowych po raz pierwszy od 19 miesięcy. Presje cenowe pozostały silne, pomimo niewielkiego ich osłabienia, podczas gdy oczekiwania dotyczące produkcji pozostały na stosunkowo niskim poziomie. IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony, zbiorczy wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów – nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0
oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

W sierpniu wskaźnik PMI spadł z odnotowanego w lipcu poziomu 52,9 do wyniku 51,4, sygnalizując najwolniejsze ogólne tempo wzrostu polskiego sektora przemysłowego od października 2016 roku. Najnowsze odczyty uplasowały się jednak powyżej średniej długoterminowej wynoszącej 50,6, wydłużając bieżącą tendencję wzrostową do prawie czterech lat. W sierpniu wielkość polskiej produkcji przemysłowej ponownie wzrosła, wydłużając bieżącą tendencję wzrostową do ponad dwóch lat. Tempo wzrostu zwolniło jednak jeszcze bardziej, do najsłabszego od października 2016 roku.

Słabsza produkcja w ciągu ostatniego miesiąca była wynikiem mniejszej liczby nowych zamówień. Tempo ich wzrostu było najsłabszym zaobserwowanym podczas bieżącej 22-miesięcznej sekwencji wzrostowej. Mimo to aktualna faza wzrostu jest najdłuższą zarejestrowaną od ponad 10 lat. W sierpniu polscy producenci nadal zwiększali zatrudnienie, choć tempo jego wzrostu spadło do najniższego poziomu od 9 miesięcy. Mimo to pozostało nadal na solidnym poziomie na tle badań historycznych. Zaległości produkcyjne zmniejszyły się po raz pierwszy od czterech miesięcy, sygnalizując mniejsze presje wydajnościowe. W sierpniu opóźnienia w dostawach nadal się wydłużały, lecz w najmniejszym stopniu od października 2017 roku. Aktywność zakupowa podejmowana przez polskich producentów nadal rosła, ale w najsłabszym tempie od czterech miesięcy. Sierpniowe presje cenowe były nadal silne. Tempo wzrostu kosztów produkcji uległo spowolnieniu do najniższego poziomu od trzech miesięcy, lecz pozostało nadal wysokie.

Firmy wspominały szczególnie o wyższych cenach stali. Ceny wyrobów gotowych polskich producentów rosły w dużym tempie. W sierpniu prognozy na 12 miesięcy dla polskiego sektora przemysłowego dotyczące wzrostu wielkości produkcji pozostały dobre. Miało to związek z nowymi produktami i inwestycjami w maszyny. Mimo to poziom optymizmu był drugim najniższym od 21 miesięcy.

Komentarz:

Trevor Balchin, dyrektor IHS Markit – firmy opracowującej badanie PMI polskiego sektora produkcyjnego – skomentował:

„W sierpniu polscy producenci zgłosili najsłabszą od prawie dwóch lat ogólną poprawę warunków prowadzenia działalności, a wskaźnik PMI spadł do poziomu 51,4. Wielkość produkcji, liczba nowych zamówień, aktywność zakupowa i poziom zatrudnienia były wolniejsze niż w lipcu. Warto zauważyć, że tempo spadku liczby nowych zamówień eksportowych było najszybsze od lipca 2014 r. Spowolnienie to zmniejszyło presję produkcyjną, dzięki czemu zmniejszyły się nieco zaległości w realizacji zamówień, zaś zapasy wyrobów gotowych wzrosły po raz pierwszy od stycznia 2017 r.
Mimo to polski sektor produkcyjny wciąż jest na dobrej drodze, aby przedłużyć obecny rekordowy okres wzrostu do czterech lat. Obecna sekwencja pozytywnych odczytów PMI obejmuje 47 miesięcy, co stanowi zdecydowanie najdłuższy okres od rozpoczęcia badań”.

Źródło: IHS Markit