Bez kategorii

Zarządzanie Ławicą Leagile

16 kwietnia 2019

Chaotyczne środowisko makroekonomiczne, niestałość podąży i popytu oraz ciągłe zmiany są od kilku udziałem wszystkich uczestników rynku,na więc i logistyki. Chcąc przygotować i przystosować się do tej sytuacji nauka o zarządzaniu nieustanne wypracowuje nowe metody i koncepcje zarządcze mające ograniczyć ryzyko związane z konsekwencjami, które dotykają przedsiębiorstwa na skutek tych zmian.

Strategie zarządcze stosowane w produkcji znaj-dują z czasem swoje odzwierciedlenie również w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstw. Nie inaczej było z „epoką” Lean i Agile. Zarządzanie Lean i Agile to podejścia metodologiczne, zmierzające do uzyskania produktu bądź usługi wysokiej jakości, ale przy tym obniżania kosztów, a także zapewnienia krótkiego czasu reakcji oraz racjonalnego wykorzystania zasobów. Istotą systemu jest organizacja produkcji i logistyki oraz dbanie o dobre relacje z klientami i dostawcami.

SZCZUPŁE I ZWINNE ZARZĄDZANIE

Koncepcja zarządzania Lean nie jest koncepcją nową, zaczęła rozwijać się już po II wojnie światowej w sek-torze motoryzacyjnym w Japonii, a pionierem tego podejścia, opartego przede wszystkim na elastyczności, wysokiej jakości usług, optymalizowaniu procesów produkcyjnych i ciągłym doskonaleniu była firma Toyota Motor Company. Jednak pojęcie systemu Lean Manufacturing stało się bardziej popularne dopiero dzięki wydanej w 1990 r. książce pt. „The Machine That Changed The World” („Maszyna, która zmie-niła świat”), której autorami byli James P. Womack, Daniel T. Jones oraz Daniel Roos.

Zarządzanie szczupłe (ang. Lean Management) stało się szczególnie popularne w dobie oszczędności jako reakcja na pojawiające się, cyklicznie, ale nieregularnie, kryzysy w gospodarce. Ideą zarządzania określanego mianem Lean jest w zasadzie dążenie do ograniczenia marnotrawstwa.

Zwinne zarządzanie (ang. Agile Management) to koncepcja takiego zarządzania organizacją, która zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez ciągłe doskonalenie, szybką reakcję, systematyczne podnoszenie jakości, społeczną odpowiedzialność i koncentrację na potrzebach odbiorcy. Cechy te mają zapewnić producentowi możliwość działania i przetrwania na szybko zmieniających się i zatomizowanych rynkach. Realizacja tej strategii wymaga odpowiedniej organizacji procesów, która przejawia się najczęściej w technologicznej specjalizacji. Przedsiębiorstwo uzyskuje dzięki temu kluczową dla zwinności elastyczność. Do osiągnięcia zwinności wymagana jest też, gotowość do zmian oraz przystosowanie do warunków otoczenia, co osiąga się dzięki odpowiednio dobranemu i wyszkolonemu personelowi oraz współpracy z dostawcami, klientami i konkurencją. Koncepcja takiej organizacji wytwarzania zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez ciągłe doskonalenie, szybką reakcję, systematyczne podnoszenie jakości, społeczną odpowiedzialność i koncentrację na potrzebach odbiorcy.

ZWINNIE-SZCZUPŁY ŁAŃCUCH DOSTAW

Połączenie idei Lean z podejściem Agile (stosowane najczęściej w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw) określamy mianem Leagile. Zarówno szczupła, jak i zwinna logistyka to metodologiczne podejście do obniżania kosztów, ulepszania obsługi klienta i zapewniania krótszego czasu reakcji.

[Locker] The locker [id=2517] doesn't exist or the default lockers were deleted.

Artykuł po raz pierwszy ukazał się na łamach czasopisma “Logistics Manager” nr4(4) listopad-styczeń 2019, s.22-30.

Jeśli zaciekawił Cię artykuł, sprawdź jak możesz uzyskać dostęp do kolejnych wydań. KLIKNIJ TUTAJ

Ostatnie wydania: