STRONA

Regulamin dla Uczestników Logistics Manager Masterclass 22-23 marca 2023 r.

 • § 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin obowiązuje uczestników Logistics Manager Masterclass, zwanej dalej Konferencją, organizowaną przez firmę MPF Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000928050 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 781-202-69-09, REGON: 520261703, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Konferencja odbędzie się 22-23 marca w HOTEL FOCUS PREMIUM WARSZAWA 15, Suwak, 02-676 Warszawa. Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem: https://land.logistics-manager.pl/masterclass-2023
 3. Konferencji będzie towarzyszyć strefa wystawiennicza, w której uczestnictwo jest uregulowane odrębnymi umowami.
 4. Organizator zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu albo zmiany miejsca Konferencji, a także zmian w programie Konferencji i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronie https://land.logistics-manager.pl/masterclass-2023 a jeżeli zmiany nastąpią na etapie rejestracji zgłoszeń uczestnictwa – także poinformują drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres wskazany w zgłoszeniu, ze stosownym wyprzedzeniem.

 

 • § 2. Uczestnictwo w Konferencji
 1. Uczestnikiem Kongresu może być wyłącznie osoba, która dokonała rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa i uiściła stosowną opłatę, zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
  1. dokonanie zgłoszenia on-line poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na https://land.logistics-manager.pl/masterclass-2023 do dnia 21.03.2023 r. oraz
  2. dokonanie stosownej opłaty w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia i akceptacji zgłoszenie przez organizatora, nie później niż do dnia 21.03.2023 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji każdego zgłoszenia:
  1. dla dostawców usług, rozwiązań i produktów dla firm z sektora TSL (mianem dostawców są określane wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom z branży TSL) koszt uczestnictwa wynosi 3900 zł netto.
  2. Dla pracowników, managerów i kadry zarządzającej firmami z sektora TSL koszt uczestnictwa wynosi zgodnie z cennikiem biletów wskazanym na stronie https://land.logistics-manager.pl/masterclass-2023
 4. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania limitu miejsc na Konferencji
 5. Prawidłowe dokonanie rejestracji on-line obejmuje akceptację Regulaminu oraz zgód marketingowych oraz na przetwarzanie danych oraz podanie następujących danych zgłaszającego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także w przypadku działalności gospodarczej: nazwa firmy, adres firmy – ulica, numer lokalu, miasto, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail oraz Stanowisko.
 6. Uiszczenia opłaty dokonuje się poprzez platformę evenea.pl lub w formie przelewu bankowego wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w systemie rejestracji evenea.pl
 7. Nieuregulowanie pełnej opłaty za uczestnictwo w Konferencji w terminie wskazanym w ust. 2 skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia przez Organizatora.
 8. Wysokość opłat za uczestnictwo w Koferencji jest określona na stronie internetowej https://land.logistics-manager.pl/masterclass-2023
 9. Koszty podróży, przejazdów, pobytu, parkingów i noclegów Uczestnik Konferencji pokrywa we własnym zakresie.
 10. Poprzez akceptację Regulaminu i udział w Konferencji Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konferencji w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Konferencją lub działalnością Organizatora na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora np. Facebook.
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,
 • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 1. Dokończenie procesu rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji wymaga od Uczestnika wyrażenia odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, niż te, o których mowa w ust. 1-4 oraz ust.10 (np. marketingowych związanych z organizacją innych wydarzeń przez Organizatora)
 2. Program konferencji podany jest na stronie https://land.logistics-manager.pl/masterclass-2023. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu lub miejsca Konferencji i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronie https://land.logistics-manager.pl/masterclass-2023 oraz drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres wskazany w zgłoszeniu, ze stosownym wyprzedzeniem. Sposób postępowania w przypadku rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty reguluje § 3 Regulaminu.

 

 • § 3. Rezygnacja z uczestnictwa

 

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w konferencji w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji na zasadach określonych poniżej. Organizator dokonuje zwrotu należności z tytułu wniesionej opłaty za uczestnictwo), wyłącznie na podstawie wniosku zainteresowanego wysłanego drogą poczty elektronicznej (e-mail) na adres info@logistics-manager.pl, najpóźniej do dnia 08.03.2023 r. W e-mailu należy podać te same dane, które były wpisane podczas rejestracji i zakupu biletu oraz podać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności za wniesioną opłatę.
 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej w przypadku istotnej zmiany programu Konferencji, istotnego skrócenia lub przełożenia terminu albo zmiany miejsca Konferencji po wskazanym w ust. 1 terminie. W takim przypadku wniosek składa się do dnia 22.03.2023 r., a zwrot środków możliwy jest jedynie w przypadku nieuczestniczenia w Konferencji. W e-mailu należy podać te same dane, które były wpisane podczas rejestracji i zakupu biletu oraz numer rachunku bankowego, z którego dokonywany był przelew oraz nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności za wniesioną opłatę.
 3. Organizator dokonają zwrotu należności w formie przelewu na rachunek bankowy podany w e-mailu przez zainteresowanego, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 4. W związku z ewentualnymi zmianami Regulaminu, o czym mowa dalej w § 7 ust.3, Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji, za zwrotem opłaty za uczestnictwo, jeżeli opłata taka została uiszczona na rzecz Organizatora, Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 • § 4. Przepisy porządkowe

 

 1. Uczestnicy mogą przebywać w miejscu odbywania się Konferencji tylko w terminach i godzinach wskazanych na stronie https://land.logistics-manager.pl/masterclass-2023, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w trakcie epidemii, mogących obejmować:
 • na prośbę Organizatora obowiązek przedstawienia zaświadczenia o przebytym szczepieniu (poprzez aplikację mObywatel lub w postaci wydruku otrzymanego w przychodni lub pobranego z Internetowego Konta Pacjenta (gov.pl)), celem kontroli ilości osób, które mogą uczestniczyć i przebywać na konferencji w tym samym czasie, a takiego zaświadczenia nie posiadają.
 • obowiązek samodzielnego wyposażenia się Uczestnika w materiały ochrony osobistej,
 • obowiązek zachowania dystansu społecznego adekwatnego do charakteru wydarzenia,
 • nakaz podania się obowiązkowej procedurze rejestracji,
 • bezdotykowy pomiar temperatury w momencie wejścia/ wjazdu na Miejsce wydarzenia,
 • nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek
 • dezynfekcję dłoni w momencie wejścia/wyjścia na Miejsce wydarzenia, w toaletach, na stoiskach wystawców, korzystając z ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji,
 • korzystania z dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,
 • nakaz poruszania się w Miejscu wydarzenia zgodnie z oznaczeniami i komunikatami przy zachowaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w Miejscu wydarzenia w szczególności w kolejce do wejścia, w punktach obsługi klienta, na stoiskach wystawców, przestrzeniach gastronomicznych, toaletach czy w windzie,
 • nakaz stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Uczestnika zakażenia (np. koronawirusem), mogących obejmować obowiązek podania danych osób z którymi Uczestnik miał kontakt w Miejscu wydarzenia, wskazania przestrzeni, w której przebywał Uczestnik czy obowiązek przebywania w odizolowanym pomieszczeniu,
 • nakaz wyłączenia z użytku depozytów i palarni.

 

2. W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w ust. 1, Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • niewpuszczenia na Miejsce wydarzenia osób, które odmówią wypełnienia procedur bezpieczeństwa lub co do których w toku zastosowania tych procedur zaistnieje prawdopodobieństwo zakażenia (np. koronawirusem),
 • natychmiastowego wyprowadzenia Uczestnika z Miejsca wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania odpowiednich służb, jeśli Uczestnik nie będzie stosował się do procedur bezpieczeństwa.
 • Miejsce wydarzenia, pomieszczenia, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia i drzwi wejściowe do pawilonów mogą być krótkotrwale zamknięte lub z limitowanym dostępem, ograniczonym do liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na danej powierzchni, ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Uczestników.
 • Niedozwolone jest utrwalanie (fotografowanie, filmowanie, nagrywanie dźwięku) przez Uczestników jakiegokolwiek punktu programu Konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych, chyba że Uczestnik otrzyma stosowne zezwolenie od Organizatora. Jeżeli powyższe czynności mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu Konferencji, Organizator może wydać polecenie ich wstrzymania.
 • Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W miejscu wydarzenia obowiązują zakazy:
 • wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 • wnoszenia i spożywania własnego alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 • zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
 • wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.,

3. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia.

4. Przedmioty i substancje określone w ust. 6  oraz przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Konferencji mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Organizatora albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty / substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z terenu Konferencji i/lub innych pomieszczeń hotelu, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.

5. Uczestnicy są zobowiązani do:

 • respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 • przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu w miejscu Konferencji:
 • wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby hotelu i Organizatora ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscu wydarzenia), np. dotyczących ewakuacji osób z hotelu;
 • wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych.

 

 • § 5. Odpowiedzialność i ubezpieczenie
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Uczestników wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby hotelu i Organizatora w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z terenów hotelu.
 2. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenie techniczne, służby ochrony, monitoring).

 

 • § 6. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konferencji jest MPF Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000928050 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP:
  781-202-69-09, REGON: 520261703
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 3. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem, o którym mowa w poniższym ust.4.
 4. Organizator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”), w przypadku publikacji zdjęć z Kongresu na portalu społecznościowym YouTube lub Facebook. Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. YouTube LLC (formalnie wpis dokonała spółka Google LLC – spółka matka wobec YouTube LLC, przy czym wpis obejmuje także YouTube LLC) oraz Facebook, Inc są podmiotami wpisanymi na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: www.privacyshield.gov. Informację o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe podane w zgłoszeniu uczestnictwa/rejestracji on-line będą przetwarzane w celu i zakresie związanymi z organizacją Konferencji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Konferencji oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia i opłaty za uczestnictwo stanowi zawarcie umowy). Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowaną Konferencją, jak również w zakresie promocji Konferencji np. poprzez publikowanie fotografii z wizerunkiem Uczestników na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora np. Facebook co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 7. Dane osobowe podane w formularzu rejestracji będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego nałożonego na MPF sp. z o.o. jako Organizatora zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego / GIS (przetwarzanie na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) w art. w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), w celu jakim jest ochrona żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia, zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.
 8. W momencie wyrażenia zgód przez Uczestnika, o których jest mowa w § 2 ust. 10, dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu/ celów, na które wyrażono zgodę, do momentu wycofania zgody przez Uczestnika. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 9. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora: rodo@transport-manager.pl.
 10. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Media4Business jako Administratora.

 

 • § 7. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin dla uczestników Kongresu znajduje się na stronie internetowej https://land.logistics-manager.pl/masterclass-2023, oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej https://land.logistics-manager.pl/masterclass-2023 o zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni również mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Rezygnacja z udziału w Konferencji możliwa jest jedynie zgodnie z § 3 Regulaminu, w terminach tam wskazanych.
 1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Dbając o Państwa prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia RODO poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie RODO

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest MPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

 

Dane kontaktowe:

Uprzejmie informujemy, iż nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu wysyłając do nas maila na adres: rodo@transport-manager.pl

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy oraz skąd pozyskaliśmy Państwa dane:

Przetwarzamy dane osobowe w następującym zakresie: dane identyfikujące – imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, dane kontaktowe: adresowe i teleadresowe, które pozyskaliśmy z rejestrów publicznych oraz innych źródeł publicznie dostępnych, takich jak np. strony internetowe albo bezpośrednio od Państwa, w szczególności w wyniku naszej korespondencji, rozmowy, spotkania, zapisu na szkolenie, konferencję, webinaria, w ramach negocjowanej albo zawartej umowy, udzielonej zgody albo na podstawie przepisu prawa.

 

Kategorie, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • Przesyłanie naszych propozycji, ofert, newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda jak i art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Kontakt telefoniczny, korespondencja mailowa i tradycyjna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Zawarcie umowy oraz jej realizacja, ale także spełnienie obowiązku prawnego jaki na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami – tym samym chronimy nasze interesy jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Realizacji celi ubocznych jak m.in. archiwizowaniu, niszczeniu dokumentów, prowadzeniu audytów wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)

 

W ramach naszych działań nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Jak długo możemy przetwarzać dane osobowe:

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nas, zgodnie z tymi przepisami metod. Szczegółowy okres przechowywania danych zawarty jest w naszej Polityce prywatności.

 

Podmioty, którym dane mogą być udostępniane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności np. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne oraz podmiotom wskazanych w Polityce prywatności.
 • instytucjom publicznym, które z mocy prawa będą miały dostęp do danych.

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Uprzejmie informujemy, iż co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  Natomiast może się tak zdarzyć w związku z korzystaniem przez Nas z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie. Państwa dane mogą być przekazywane poza EOG w sytuacji, gdy wejdą Państwo na nasz profil na Social Media.

 

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody – możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Nam wyraziłeś. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Ciebie celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo do przetwarzania Twoich danych.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacje dodatkowe:

Wszelkie wnioski, zapytania odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo wysyłać na adres: rodo@transport-manager.pl Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo w Polityce prywatności na stronie  https://www.logistics-manager.pl/polityka-prywatnosci-2/

 

Zgoda na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku

 1. Uczestnicy konferencji na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas konferencji oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 2. Udział w konferencji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie, pokazywanie, udostępnianie tego wizerunku i głosu poprzez stronę internetową, telewizję, informacje prasowe i media społecznościowe na potrzeby przedstawienia konferencji lub działalności Organizatora. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku uzyskiwania odrębnej zgody, akceptacji.
 3. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
 4. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub wskazanych przez niego osób.

Prawa autorskie

 1. Konferencja, programy konferencji, materiały szkoleniowe prelegentów oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas Konferencji, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnik poprzez udział w Konferencji nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi.
 2. Kopiowanie materiałów konferencyjnych i/lub nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 4 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 84, z późn. zm.)

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej logistics-manager.pl oraz subdomenach https://land.logistics-manager.pl
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z uczestnictwem w szkoleniu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.