STRONA

Regulamin dla uczestników plebiscytu Logistic Awards Poland 2023

REGULAMIN PLEBISCYTU LOGISTICS AWARDS POLAND 2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady aplikowania, metodologię oraz warunki uczestnictwa w inicjatywie Plebiscyt Logistics Awards Poland zwanej dalej „Plebiscytem”.
 2. Organizatorem plebiscytu jest MPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań, NIP: 781-202-69-09, REGON: 520261703 zwana dalej „Organizatorem”, kontakt: info@logistics-manager.pl
 3. Czas trwania Plebiscytu wyznaczono na przedział czasowy 30 sierpnia 2023 – 11 stycznia 2024.
 4. Celem Plebiscytu jest zaprezentowanie nominowanych na portalach logistic-manager.pl, logistic-awards.pl, w social mediach Logistics Manager Magazine oraz w magazynie „Logistics Manager”, a następnie wyłonienie laureatów w kategoriach interdyscyplinarnych oraz kategoriach tematycznych.
 5. Wyłonienie laureatów nastąpi w zgodzie z opracowaną metodologią liczenia punktów plebiscytowych, której istotną częścią jest głosowanie poprzez platformę logistic-awards.pl
 6. Głosowanie internetowe zostanie zamknięte 18 grudnia 2023, a ogłoszenie wyników nastąpi 11 stycznia 2024 podczas gali plebiscytu.
 7. Zgłoszenia do Plebiscytu przyjmowane są od 1 czerwca 2023 do 30 października 2023.
 8. Nominowanymi do Plebiscytu mogą być firmy świadczące usługi oraz oferujące produkty w kategoriach:

 

KATEGORIE INTERDYSCYPLINARNE
(nagrody przyznawane przez kapitułę projektu):

 • Premiera roku dla logistyki

  Kategoria mająca wybrać najciekawszą premierę produktową dla logistyki w roku 2022 i 2023.

 


KATEGORIE TEMATYCZNE

(nagrody przyznawane na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych aktywnościach plebiscytowych):

 • Rozwiązania dla logistyki e-commerce
  Kategoria dla rozwiązań logistycznych dedykowanych do obsługi kanału e-commerce (usługi fulfilment, automatyka magazynowa, platformy logistyczne itp).
 • Nowe technologie w logistyce
  Kategoria skupiająca rozwiązania pozycjonowane jako innowacyjne i oparte o najnowsze technologie, takie jak AI, AR, VR, blockchain.
 • Rozwiązania wspomagające automatyzację i robotyzację w łańcuchu dostaw
  Kategoria skupiająca produkty i usługi umożliwiające automatyzację i robotyzację procesów logistycznych.
 • Rozwiązania wspomagające proces digitalizacji łańcucha dostaw
  Kategoria skupiająca produkty umożliwiające wdrażanie idei inteligentnych łańcuchów dostaw i cyfryzację procesów logistycznych.
 • Produkt/usługa optymalizująca przepływ towarów w magazynie
  Kategoria skupiająca produkty i usługi umożliwiająca budowę i optymalizację procesów intralogistycznych w magazynie.
 • Rozwiązanie umożliwiające optymalizację kosztów magazynowych, transportowych i dystrybucyjnych
  Kategoria skupiająca produkty i technologie pozwalające na obniżenie kosztów poprzez zastosowanie rozwiązań takich jak np. inteligentne oświetlenie magazynu, systemy identyfikacji pozycji magazynowych, nowoczesne systemy paletowe itp.
 • Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników przestrzeni magazynowych
  Kategoria skupiająca rozwiązania pozwalające na identyfikowanie i minimalizowanie zagrożeń w magazynach.
 • Kompleksowy dostawca powierzchni magazynowej, logistycznej i przemysłowej
  Kategoria skupiająca dostawców przestrzeni magazynowych, logistycznych i przemysłowych oferujących sprzedaż, wynajem czy aranżację powierzchni.
 • Systemy informatyczne i rozwiązania IT dla logistyki
  Kategoria skupiająca systemy informatyczne np. ERP, WMS, WCS itp.

 

 1. Głosującymi w Plebiscycie są osoby operacyjne związane z szeroko pojętą logistyką i łańcuchem dostaw.
 2. W celu zachowania wysokich standardów procesowych do nadzoru nad procesem liczenia głosów utworzono kapitułę plebiscytu, do której zaproszono niezależnych członków największych organizacji branżowych w Polsce.
 3. W Plebiscycie jako głosujący nie biorą udziału pracownicy ani członkowie rodzin organizatora i członków kapituły.
 4. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Plebiscyt organizowany jest na terenie całej Polski.

 

UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

 1. Zgłoszenie udziału w Plebiscycie i przesłanie organizatorom wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenie do Plebiscytu jest możliwe poprzez bezpośredni kontakt z dywizją handlową organizatora. Dane teleadresowe dostępne są na stronie: http://logistics-awards.pl/kontakt/
 3. Uczestnictwo w Plebiscycie jest odpłatne. Koszty uczestnictwa zależą od liczby nominowanych usług oraz produktów i są ustalone bezpośrednio z przedstawicielem dywizji handlowej organizatora.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest odesłanie uzupełnionego według instrukcji formularza zgłoszeniowego, który jest konieczny, aby organizator rozpoczął publikację treści związanych z nominowanymi rozwiązaniami.
 5. Organizacje biorące udział w Plebiscycie zgadzają się na publikacje materiałów marketingowych (artykułów w sieci, postów w social mediach oraz tekstów prasowych) opracowanych w oparciu o wypełnione przez nich formularze zgłoszeniowe.
 6. Każda firma biorąca udział w Plebiscycie może zgłosić do niego dowolną liczbę oferowanych przez siebie rozwiązań.
 7. Każde z nominowanych rozwiązań może zostać nominowane do dowolnej liczby kategorii plebiscytowych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyznaniu danemu rozwiązaniu nominacji do danej kategorii plebiscytowej, jeśli uzna, że charakterystyka rozwiązania nie odpowiada zakresowi tematycznemu tej kategorii.
 9. Organizator dopuszcza sytuację, w której firma zgłosi do jednej kategorii tematycznej więcej niż jedno swoje rozwiązanie.

 

PRZEBIEG I METODOLOGIA PLEBISCYTU

 1. W Plebiscycie biorą udział produkty i usługi zgłoszone przez dostawców.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest odesłanie wypełnionego formularza plebiscytowego.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza plebiscytowego redakcja magazynu „Logistics Manager” uwzględnia zgłoszony produkt i usługę w aktywnościach promocyjnych, do których należą m.in.:
  1. Zaprezentowanie rozwiązania na stronie logistics-awards.pl
  2. Zaprezentowania rozwiązania w cyklu artykułów na logistics-manager.pl
  3. Uwzględnienie rozwiązania w promocyjnych postach na LinkedInie oraz Facebooku
  4. Uwzględnienie rozwiązania w newsletterach i mailingach plebiscytowych.
  5. Uwzględnienie rozwiązania w reklamach oraz materiałach redakcyjnych w prasie.
  6. Uczestnictwo przedstawicieli firmy na gali Plebiscytu.
  7. Przekazanie dostawcy grafik i mailingu promującego uczestnictwo w Plebiscycie (do wykorzystania na własnych bazach i profilach).
 4. Po opublikowaniu prezentacji nominowanego rozwiązania na stronie logistics-awards.pl Organizator umożliwia przedstawicielom branży oddanie głosu na dane rozwiązanie (w kategoriach tematycznych).
 5. W kategoriach interdyscyplinarnych laureatów wyłoni kapituła projektu poprzez wewnętrzne głosowanie.
 6. Każda osoba głosująca może oddać jeden głos w każdej kategorii.
 7. Osoba głosująca wypełnia formularze, uzupełniając wszystkie pola obowiązkowe (m.in. imię, nazwisko, firmowy adres mailowy). Na tej podstawie nastąpi weryfikacja wszystkich poprawnie oddanych głosów.
 8. Oddanie głosu musi zostać potwierdzone przez kliknięcie w link potwierdzający, który zostanie przysłany do głosującego na wskazany przez niego adres e-mail. Brak potwierdzenia głosu zgodnie z powyższą instrukcją traktowane jest jednoznacznie jak brak oddania głosu.
 9. Organizator zastrzega, iż zabronione jest zwiększanie liczby głosów poprzez działania niezgodne z regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń, programów komputerowych, aplikacji powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez głosującego czy innych zautomatyzowanych technik teleinformatycznych (boty, skrypty automatyzujące, duże partie wadliwych i niepotwierdzonych adresów e-mail). Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia głosów oddanych z naruszeniem regulaminu.
 10. Po oddaniu głosu każdy głosujący ma możliwość wypełnienia pogłębionej ankiety badającej satysfakcję z użytkowania danego rozwiązania. Nie jest to obligatoryjne, aczkolwiek zwiększa szansę dostawcy na końcowy sukces w danej kategorii.
 11. Dostawcy mogą przekazać ankiety satysfakcji bezpośrednio do swoich klientów. Organizator wybierze losowo trzy ankiety, których punktacja zostanie uwzględniona w sumie punktów.
 12. W kategoriach tematycznych o końcowym sukcesie zadecyduje suma punktów poszczególnych aktywności plebiscytowych, do których należą:
  1. Liczba oddanych głosów w głosowaniu ogólnym,
  2. Liczba punktów uzyskana z pogłębionych ankiet satysfakcji.
 13. W przypadku, kiedy dwa nominowane rozwiązania uzyskają taką samą liczbę punktów, kwestię laureata rozstrzygnie dodatkowe wewnętrzne głosowanie członków kapituły.

 

OCHRONA DANYCH

 1. Osoba wypełniająca formularze na stronie logistics-awards.pl oświadcza, że:
  a) dane, w tym wszelkie informacje podawane w ramach formularza zgłaszającego lub głosującego są zgodne z prawdą;
  b) wykorzystanie danych i informacji zawartych w formularzu nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich czy też chronionej tajemnicy lub know-how.
  c) zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora.
 2. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych zgłaszających i głosujących w Plebiscycie utrwalonych w formie elektronicznej, Organizatorzy stosują przewidziane przez obowiązujące regulacje prawne dostępne środki organizacyjne i techniczne, chroniąc dane przed zniszczeniem, kradzieżą albo innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 3. Organizatorzy zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich danych zebranych i utrwalonych w procesie zgłaszania oraz głosowania.
 4. Dane będą przetwarzane i zabezpieczane przez Organizatora zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). Wyrażając organizatorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłaszający/głosujący potwierdza legalność przetwarzania danych przez Administratora na zasadzie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Dane zgłaszających i głosujących w Plebiscycie, podane Organizatorowi w celu wzięcia udziału w Plebiscycie, tworzą bazę danych, której administratorem jest Organizator. Baza może być wykorzystywana w celach marketingu bezpośredniego lub pośredniego.
 6. Podane podczas zgłaszania lub głosowania adresy e-mail i numery telefonów komórkowych mogą być wykorzystywane przez Organizatora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu wysyłki drogą elektroniczną informacji handlowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Plebiscytu.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców oraz zmiany regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 5. W przypadku zmiany postanowień niniejszego regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego regulaminu.
 6. Niniejszy Plebiscyt, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania). Plebiscyt nie jest zatem grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 7. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
 • udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
 • przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
  1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać mailowo na adres info@logistics-manager.pl. Reklamacje zgłoszone po upływie 13.09.2022 nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacje firm dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
  3. Biorąc udział w Plebiscycie firma potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Plebiscycie Logistics Awards 2022 na zasadach określonych w powyższym Regulaminie.
  4. Dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne także na stronie www.logistics-manager.pl