STRONA

Regulamin sprzedaży produktów

Regulamin sprzedaży produktów Media4Business Sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne oraz definicje
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Formularzy Zamówień dostępnych pod adresami internetowymi wymienionymi w pkt. I.2 Regulaminu, w tym zasady składania i realizacji zamówień, zapłaty za zamówienia, tryb postępowania reklamacyjnego oraz prawa i obowiązki użytkowników (dalej „Regulamin”). Regulamin jest integralną częścią umowy. Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawcą produktów i usług znajdujących się na stronach internetowych transport-manager.pl, www.transport-manager.pl/konferencjewww.production-manager.pl, www.production-manager.pl/konferencjewww.logistics-manager.pl, www.logistics-manager.pl/konferencje jest firma Media4Business Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000445680 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 972-124-23-01, REGON: 302312600, zwana dalej „Wydawnictwem”.
 3. Informacje znajdujące się na podanych w pkt. I.2 stronach internetowych Wydawnictwa nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie produktu i Regulaminie.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
 • Produkt – Czasopismo lub Publikacja Elektroniczna;
 • Czasopismo – publikacja w postaci drukowanej, dostępne w rocznej prenumeracie;
 • Publikacja Elektroniczna – publikacja w formie elektronicznej (w tym mobilnej), której odczyt wymaga określonego urządzenia, zapisana w formie plików o różnych formatach. Dostępna w rocznej prenumeracje, a w przypadku wersji mobilnej dopuszcza się sprzedać pojedynczych wydań;
 • Klient – Przedsiębiorca jak i Konsument
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • Konsument – zgodnie z definicją zawartą w treści art. 221 kodeksu cywilnego – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działająca w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronach internetowych wymienionych w pkt. I.2, umożliwiający złożenie Zamówienia. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Formularzy Zamówienia;
 • Klient zobligowany jest do korzystania z Formularzy Zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronach internetowych wymienionych w pkt. I.2, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z póź. zm.).
 1. Przyjmowanie, realizacja zamówień oraz koszty dostawy
 1. Informacje o Produktach, zamieszczone są na stronach internetowych wymienionych w pkt. I.2, w szczególności ich opisy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 3. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Sprzedawca.
 4. Produkty zamówione dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Ceny prezentowane na stronach wymienionych w pkt I.2 mogą ulegać zmianom, w szczególności z uwagi na prowadzone przez Sprzedawcę czasowe akcje promocyjne, przedsprzedaż oraz wyprzedaże. Zastrzeżone powyżej uprawnienie Sprzedawcy do przeprowadzania akcji o których mowa, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny – dla złożonego Zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment jego złożenia przez Klienta (cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia).
 7. Do Zamówienia Klienta wystawiana jest faktura VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany adres e-mail podczas składania zamówienia.
 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja o której mowa, zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e –mail – potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę – zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany lub anulowania złożonego Zamówienia, pod warunkiem poinformowania go przez Klienta o chęci zmiany lub anulowania przyjętego do realizacji Zamówienia, przed wysłaniem zamówionych Produktów. Warunki zmiany lub anulowania Zamówienia, Klient zobowiązany jest uzgodnić ze Sprzedawcę poprzez kontakt mailowy – e-mail: info@logistics-manager.pl. Zmiana Zamówienia lub jego anulowanie wiąże strony z chwilą uzgodnienia i potwierdzenia przez obie strony, w drodze korespondencji email – odpowiednio: nowej treści złożonego, potwierdzonego i przyjętego przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia lub warunków anulowania Zamówienia, w szczególności sposobu dokonania przez Sprzedawcę zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty, jeśli zapłata została już dokonana. Klient akceptuje, iż o możliwości zmiany lub anulowaniu Zamówienia decyduje każdorazowo Sprzedawca.
 10. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta wysyłając informację pod podany przez Klienta adres e-mail. Wedle wyboru Klienta – towar wysyłany jest w terminie późniejszym lub uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy.
 11. Klient akceptuje, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje, aż do wyczerpania się zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży.
 12. Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce oznaczone przez Klienta (adres dostawy).
 13. Okres trwania prenumeraty wyznacza się na rok kalendarzowy i obejmuje 6 kolejnych numerów czasopisma. Pierwszym numerem w ramach prenumeraty jest będący aktualnie w sprzedaży numer tj. numer będący w sprzedaży w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 14. Klientowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty w trakcie jej trwania.
 15. Sprzedawca jest uprawniony do zaprzestania wydawania czasopisma, które Klient zamówił w ramach prenumeraty. Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i zaproponuje formę rekompensaty za niezrealizowaną część wysyłki. Rekompensatę stanowią: zwrot pieniędzy za niezrealizowaną część wysyłki, zmiana prenumerowanego tytułu lub propozycja wyboru innego Produktu. Klient wybiera formę rekompensaty w terminie 7 dni roboczych. Po tym terminie Sprzedawca sam przydziela formę rekompensaty Klientowi.

III. Reklamacje

 1. Jeżeli Produkt ma wady fabryczne (defekty techniczne) lub został uszkodzony w trakcie przesyłki kupujący ma prawo złożyć reklamację na adres mailowy info@logistics-manager.pl.
 2. Reklamowany egzemplarz Produktu należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacji oraz oryginalnym dowodem zakupu (faktura lub paragon) na adres Wydawnictwa Media4Business Sp. z o.o., ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji egzemplarz Produktu zostanie wymieniony na pełnowartościowy.
 5. Jeśli odesłanie egzemplarza pełnowartościowego Produktu będzie niemożliwe (wyczerpanie nakładu) zaoferowane zostaną do wyboru inne, dostępne pozycje lub nastąpi zwrot pieniędzy.
 6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca pełnowartościowa publikacja zostanie przesłana na koszt Wydawnictwa

III. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, innych niż koszty przewidziane w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia Produktu.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Ochrona danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dbając o Państwa prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia RODO poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie RODO

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest MEDIA4BUSINESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Dane kontaktowe:

Uprzejmie informujemy, iż nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu wysyłając do nas maila na adres: rodo@transport-manager.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy oraz skąd pozyskaliśmy Państwa dane:

Przetwarzamy dane osobowe w następującym zakresie: dane identyfikujące – imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, dane kontaktowe: adresowe i teleadresowe, które pozyskaliśmy z rejestrów publicznych oraz innych źródeł publicznie dostępnych, takich jak np. strony internetowe albo bezpośrednio od Państwa, w szczególności w wyniku naszej korespondencji, rozmowy, spotkania, zapisu na szkolenie, konferencję, webinaria, w ramach negocjowanej albo zawartej umowy, udzielonej zgody albo na podstawie przepisu prawa.

Kategorie, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • Przesyłanie naszych propozycji, ofert, newsletteru  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda jak i art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Kontakt telefoniczny, korespondencja mailowa i tradycyjna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Zawarcie umowy oraz jej realizacja, ale także spełnienie obowiązku prawnego jaki na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami – tym samym chronimy nasze interesy jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Realizacji celi ubocznych jak m.in. archiwizowaniu, niszczeniu dokumentów, prowadzeniu audytów wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)

W ramach naszych działań nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jak długo możemy przetwarzać dane osobowe:

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nas, zgodnie z tymi przepisami metod. Szczegółowy okres przechowywania danych zawarty jest w naszej Polityce prywatności.

Podmioty, którym dane mogą być udostępniane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności np. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne oraz podmiotom wskazanych w Polityce prywatności.
 • instytucjom publicznym, które z mocy prawa będą miały dostęp do danych.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Uprzejmie informujemy, iż co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  Natomiast może się tak zdarzyć w związku z korzystaniem przez Nas z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie. Państwa dane mogą być przekazywane poza EOG w sytuacji, gdy wejdą Państwo na nasz profil na Social Media.

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody – możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Nam wyraziłeś. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Ciebie celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo do przetwarzania Twoich danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie wnioski, zapytania odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo wysyłać na adres: rodo@transport-manager.pl Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo w Polityce prywatności na stronie  https://www.logistics-manager.pl/polityka-prywatnosci