STRONA

Regulamin uczestnictwa w konferencji

Regulamin uczestnictwa w Logistics Manager Meetings

Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie konferencje dostępne na stronie www.logistics-manager.pl. Organizowane są przez firmę Media4Business Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pniewskiego 18, 60-692 Poznań zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000445680 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 972-124-23-01, REGON: 302312600, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
  w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 1. Konferencja – usługa szkoleniowa, odbywająca się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora w oparciu o program podany na stronie logistics-manager.pl, równoznaczna z określeniem „Logistics Manager Meetings”. W ramach konferencji odbywają się prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty, sesje szkoleniowe.
 1. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Logistics Manager Meetings realizowanym przez Organizatora i dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
 2. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zgłoszenia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na usługi szkoleniowe z Organizatorem.
 3. Formularz Zgłoszenia – interaktywny formularz dostępny na stronach internetowych wymienionych w pkt. I.1, umożliwiający zgłoszenie uczestnictwa. W Formularzu Zgłoszenia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, liczbę Uczestników. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej logistcs-manager.pl
 2. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w Konferencji.

III. Warunki uczestnictwa oraz płatności

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny dla menedżerów / specjalistów ds. logistyki, łańcucha dostaw, magazynowania, transportu
 2. Konferencja jest płatna dla dostawców usług i rozwiązań dla logistyki, łańcucha dostaw, magazynowania i transportu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, w celu określenia przynależności branżowej uczestników.
 4. Faktura VAT za uczestnictwo w Konferencji zostanie wystawiona po spotkaniu przez Media4Business Sp. z o.o. (Organizatora). Wpłaty należy dokonywać w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 5. Rezygnacje z udziału przyjmowanie są w formie pisemnej (e-mail) nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.
 6. W przypadku nieodwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w Logistics Manager Meetings, firma (reprezentowana przez Uczestnika) jest zobowiązana ponieść pełne koszty związane z udziałem w Konferencji.
 7. Do 3 dni przed Konferencją można podać dane osób, które pojawią się w zastępstwie za zgłoszone osoby.
 8. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem kosztów wpłaconych pieniędzy.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie lub skrócenie konferencji z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatorów, które powoduj ,że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, przerwy w dostawach energii eklektycznej z przyczyn, za które organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności

Ochrona danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie

 1. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 4.05.2016).
 3. Dane osobowe Uczestnika, które w procesie składania zgłoszenia zostały umieszczone na Formularzu Zgłoszenia przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z późn. zmianami).
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Media4Business Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pniewskiego 18, 60-692 Poznań zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000445680 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 972-124-23-01, REGON: 302312600.
 5. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy sprzedaży, a także w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę (takich jak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, realizowanie marketingu bezpośredniego w formie telefonicznej, marketing produktów i usług współpracujących z Administratorem) lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (w szczególności rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji). Dane osobowe w trakcie realizacji zgłoszeń mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia przesyłki z fakturą VAT.
 6. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Uczestników innym podmiotom (podwykonawcom lub partnerom biznesowym), zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 7. Podawanie przez Uczestników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez uczestnika konferencji.
 9. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Uczestnika złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszenia.

Zgoda na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku

 1. Uczestnicy konferencji wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas konferencji w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
 2. Udział w konferencji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie, pokazywanie, udostępnianie tego wizerunku i głosu poprzez stronę internetową, telewizję, informacje prasowe i media społecznościowe  na potrzeby przedstawienia konferencji lub działalności Organizatora. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
 3. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
 4. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub wskazanych przez niego osób.

Prawa autorskie

 1. Konferencja, programy konferencji, materiały szkoleniowe prelegentów oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas Logistics Manager Meetings, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnik poprzez udział w Logistics Manager Meetings nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi.
 2. Kopiowanie materiałów konferencyjnych i/lub nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 4 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 84, z późn. zm.)

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej www.logistcs-manager.pl.
 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z uczestnictwem w szkoleniu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.